Start | Leden | Vereniging | Accommodatie | Spel | Agenda & Toernooien | Uitslagen | Archief
 

Clubcompetitie tripletten 2017

Info Teams Speelschema Reglement Uitslagen Historie

Wedstrijdreglement Winterclubcompetitie

versie 5 d.d. 11 december 2009

Wedstrijdleiding
De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor de gehele competitie, zowel de indeling van de equipes in de verschillende poules als voor het reglement. De aangewezen wedstrijdleider is verantwoordelijk voor het goede verloop van de competitie, het bijhouden van de uitslagen, het verzorgen van de prijzen en de einduitslag.

Jury

De wedstrijdleider kan zich bij laten staan door het benoemen van een jury. De jury zal alleen mogen bestaan uit deelnemende spelers aan de competitie. De jury adviseert omtrent een voorgelegde zaak. De wedstrijdleider is niet verplicht het advies op te volgen.

Wedstrijdsysteem

Er wordt gespeeld in poules. De indeling wordt gemaakt naar aanleiding van het aantal inschrijvingen.

Speelavonden
Voor de doublette competitie zijn er in principe 13 speelavonden beschikbaar. Beginnend op de eerste donderdagavond van oktober, rekening houden met 2 gesloten donderdagavonden tijdens de kerst en het nieuwjaar en ervan uitgaand dat de laatste partij op de eerste beschikbare donderdagavond van januari is.
Voor de triplette competitie zijn er in principe 11 speelavonden beschikbaar. Beginnend op de tweede beschikbare donderdagavond van januari en de laatste partij op de laatste donderdagavond in maart. Het verschil in aantal avonden voor de doublette en de triplette competitie wordt veroorzaakt doordat het aantal deelnemers voor de doublette competitie meer is dan voor de triplette competitie.
Op de laatste avond van beide competities wordt slechts 1 partij gepland. Dit in verband met de tijd die nodig is voor het uitrekenen van de eindstand en de prijsuitreiking. In uitzonderingsgevallen kan hiervan worden afgeweken.

Aanvangstijden
De eerste partij op een avond dient uiterlijk om 19:30 uur aan te vangen, dit in verband met de eindtijd. Vroeger beginnen mag natuurlijk ook. Ook bij 2 geplande partijen dient om 19:30 uur aangevangen te worden, zodat het mogelijk is om op deze avonden nog een partij vooruit te spelen.

Eindtijden
Er moet rekening gehouden worden met de eindtijd van de barmedewerkers. Een barmedewerker heeft het recht om aan te kondigen dat partijen die na 22:00 uur zijn begonnen niet meer uit te spelen. De betreffende partij (die na 22:00 uur is aangevangen) moet worden gestopt op het moment dat de laatste partij die voor 22:00 uur is aangevangen, is uitgespeeld of later op aangeven van de barmedewerker.

Equipes
De bovenste of eerste naam van een equipe is de equipeleider. Een doublet bestaat uit maximaal 3 personen, waarvan er 2 mogen spelen. Een triplet bestaat uit maximaal 4 personen. Tijdens een partij is het niet toegestaan om een speler te wisselen. Bij doublet partijen is het toegestaan om met 1 persoon te spelen waarbij deze persoon slechts met 3 boules mag gooien. Bij triplet partijen is het toegestaan om met 2 personen te spelen waarbij beide personen slechts over 2 boules beschikken.

Vervangen/invallen
Vervanging van een speler van een equipe is niet toegestaan bij doublette equipes van 3 spelers en bij triplette equipes van 4 spelers. Bij doublettes van 2 spelers en bij triplettes van 3 spelers is permanente aanvulling van het team toegestaan door een speler die nog niet in 1 van de poules is ingedeeld. Daarna behoort deze speler tot het equipes waarin hij of zij is ingevallen. Er mag later dus niet meer door iemand anders worden ingevallen. De teamcaptain dient de vervanger voor aanvang van de wedstrijd door te geven aan de wedstrijdleiding.

Reservespelers
Bij doublettes van 2 spelers en bij triplettes van 3 spelers is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een speler van de reserve lijst. Deze reservelijst zal voor aanvang van de competitie worden bekendgemaakt en verspreidt onder de teamcaptains. Indien een team gebruik wil maken van een speler van de reservelijst dient hij minimaal de woensdagavond voor de speeldatum contact op te nemen met de desbetreffende reservespeler. Tevens dient de teamcaptain voor aanvang van de wedstrijd aan de wedstrijdleiding door te geven dat gebruik gemaakt wordt van een reservespeler. Op het moment dat een team 3 speelavonden dezelfde reservespeler heeft ingezet dan wordt de reservespeler als permanente speler aangemerkt

Indeling in poules
De volgende regels worden gehanteerd voor de indeling van de poules. Daarbij wordt steeds rekening gehouden met het resultaat van het jaar ervoor.
Spelers die het vorig jaar hebben gespeeld krijgen allemaal als code de letter van de poule waarin ze hebben gespeeld (rekening houdend met promotie en degradatie). Een equipe krijgt daarmee een code bestaande uit twee letters. Achter de letters komt de gemiddelde plaats die de verschillende spelers van een equipe hebben behaald. Daarbij wordt voor de B-poule doorgeteld na de A-poule en voor de C-poule eveneens. Dus een opgegeven equipe kan de code AB12 hebben, hetgeen betekent dat ťťn van de spelers vorig jaar uitkwam in poule A en daar bijvoorbeeld 2e is geworden en dat de andere speler vorig jaar in poule B uitkwam en daar dan 22e is geworden (met 16 equipes in de A-poule is deze B-speler dus 6e geworden in zijn B-poule). Nieuwe spelers krijgen de code N van īnieuwī en het nummer dat volgt op het laatste nummer in de laatste poule. De indeling in de nieuwe competitie vindt in principe plaatst volgens deze ranglijst. Daarbij gaat AA12 voor AB10.
De wedstrijdcommissie heeft echter het recht om van deze ranglijst af te wijken. Als bijvoorbeeld een nieuw equipe is gevormd (met twee nieuwe spelers, dus code NN), dan zou dit equipe volgens de ranglijst onderaan komen en dus in de laagste poule worden ingedeeld. Als echter naar het oordeel van de wedstrijdcommissie dit equipe te sterk wordt geacht dan kan indeling in een hogere poule worden toegepast. Dit ter voorkoming van een erg ongelijke strijd in de laagste poule. Daarbij zal de wedstrijdcommissie steeds rekening houden met het recht van equipes op een bepaalde poule. Zo hebben equipes met bijvoorbeeld de code AA altijd recht op de A-poule. De code AB geeft geen recht op de A-poule. Het kan namelijk voorkomen dat er 32 A spelers een nieuwe combinatie vormen met 32 B spelers. In dat geval wordt de ranglijst gehanteerd en zullen er 16 equipes met de combinatie AB toch in de B-poule worden ingedeeld.
Vergelijkbare regels gelden voor het indelen van triplette equipes.
Tot slot wordt nog opgemerkt dat een equipe met een voorkeur voor een lagere poule dan waar recht op is, deze voorkeur kan aangeven. De wedstrijdcommissie zal daar dan rekening mee houden en mogelijk de voorkeur honoreren. Dat hoeft echter niet in alle gevallen. Bijvoorbeeld als de wedstrijdcommissie van mening is dat een equipe te sterk is voor een bepaalde poule. 

Verhindering
Het is niet toegestaan om wedstrijden in te halen. Alleen in geval van overmacht is het mogelijk om niet gespeelde wedstrijden in te halen. Uitsluitend de wedstrijdleider is bevoegd om hier toestemming voor te geven. In geval van overmacht wordt er door de wedstrijdleiding in overleg met de betrokken teamcaptains een nieuwe datum vastgesteld. Van deze datum kan niet meer worden afgeweken.

Het is wel mogelijk om een wedstrijd vooruit te spelen. Hiervoor dient u onderstaande procedure te volgen:

 1. U neemt contact op met de teamcaptain van de tegenpartij. Hiermee spreekt u een nieuwe speeldatum af die voor de oorspronkelijk geplande speeldatum ligt.
 2. U geeft deze nieuw bepaalde speeldatum door aan de wedstrijdleider.
 3. De wedstrijdleider neemt contact op met de andere teamcaptain ter verificatie van de afspraak.
 4. Na verificatie geldt de nieuw geplande datum als officiele speeldatum.
 5. Kan ťťn van de partijen op de afgesproken avond niet, dan gaat de procedure opnieuw in werking met als oorspronkelijke speeldatum de nieuw afgesproken datum.
 6. Komt ťťn van de beide teams niet opdagen op de nieuw bepaalde datum dan zal de uitslag 13-0 worden voor het aanwezige team.

Eindrangschikking
De eindrangschikking wordt bepaald door het aantal gewonnen partijen. Bij een gelijk aantal gewonnen partijen aan het eind van de competitie geldt voor de eindrangschikking:

 1. bij twee equipes die gelijk zijn geŽindigd geldt het onderling resultaat tussen de equipes die gelijk zijn geŽindigd
 2. bij meer dan twee equipes die gelijk zijn geŽindigd geldt het onderling resultaat tussen de equipes die gelijk zijn geŽindigd (er wordt dus een ranglijstje gemaakt van deze equipes), mochten daarna wederom twee equipes overblijven met een gelijk aantal (onderling) gewonnen partijen dan geldt opnieuw punt 1
 3. als de voorgaande punten geen uitsluitsel geven dan geldt het onderling saldo, waarna eventueel punt 1 weer kan worden toegepast
 4. als de voorgaande punten geen uitsluitsel geven dan geldt het totale saldo
 5. als de voorgaande punten geen uitsluitsel geven dan wordt er geloot, tenzij het om de eerste 3 plaatsen gaat, in dat geval wordt een barrage partij gespeeld tot 7 punten.

Promotie en degradatie
De leden van de equipes op de laatste 3 plaatsen in een poule zullen degraderen. Andersom zullen de hoogste 3 plaatsen recht geven op promotie. Indien een equipe zich heeft teruggetrokken dan eindigt het daarmee automatisch op de laatste plaats van de poule. Bovenstaande geldt bij pouleindelingen groter dan 12 teams. Bij kleinere poules zullen er slechts twee teams promoveren/degraderen.